klik hier om terug te gaan naar index vislocaties
Gemeentevijver Scheps / Balen
Foto's
 
   
Gegevens
 
De vijver is toegankelijk voor iedereen mits aankoop van een vergunning bij de sportdienst in sportcomplex Bleukens of in VC De Kruierie.
4 € per hengel (2017)
 
 
 
Reglement Artikel 1
Het vissen in de vijvers "Scheps" wordt in de daartoe voorziene viszone toegelaten aan de personen die houder zijn van een gemeentelijke visvergunning.
Artikel 2
De gemeentelijke visvergunning kan aangevraagd worden op de sportdienst, sportcomplex Bleukens, Hoolsterberg 36 en VC de Kruierie , Bevrijdingsstraat 1 te Balen.
Artikel 3
De gemeentelijke visvergunning moet op verzoek getoond worden aan de personen belast met het toezicht.
Artikel 4
Ieder dient zich te houden aan de wettelijke bepalingen betreffende de riviervisserij met betrekking tot:
De maat op vis, de beschermde vissoorten, de verboden viswijzen en verboden tuigen. Er mag met niet meer dan 2 hengels worden gevist.
Artikel 5
De periode welke men niet mag vissen wordt vastgesteld van 16 april tot en met 31 mei.
Het college van burgemeester en schepenen behoudt zich het daarentegen het recht voor om op eender welk ogenblik de visvangst te verbieden.
In de periode waarin er krachtens de visserijwetgeving een verbod op vissen geldt, mag er niet gevist worden.
Artikel 6
Er mag, met inachtneming van de voorzien perioden, gevist worden van zonsopgang tot zonsondergang.
In de periode waarin er krachtens de visserijwetgeving geen verbod op vissen geldt mag er vanaf zonsopgang tot zonsondergang gevist worden.
Artikel 7
Er mag geen leefnet gebruikt worden.
De gevangen vis mag niet meegenomen worden.
Artikel 8
Iedereen is vrij een plekje uit te zoeken rekening houdende met de beperkingen. Niemand kan aanspraak maken op een bepaalde zone.
Het is verboden persoonlijke steigers en stoepen te bouwen of aan te leggen. Ieder dient gebruik te maken van de bestaande visplaatsen.
Artikel 9
Het is ten strengste verboden in de visvijver te baden, te zwemmen of zich op het water te begeven met welke middelen dan ook. Uitzondering dient gemaakt te worden voor werken en toezicht van daartoe door de gemeente aangeduide en bevoegde personen.
Artikel 10
Het terrein dient in ordentelijke staat te worden achtergelaten. Afval dient gedeponeerd te worden op de daarvoor bestemde plaatsen.
Artikel 11
Het oprichten van tenten, het plaatsen van caravans, het aanleggen van vuren (ook barbecue), het gebruik van geluidsvoortbrengende toestellen, het crossen met motorvoertuigen is verboden.
Artikel 12
Eenieder is er toe gehouden de rust aan de visvijver te eerbiedigen.
Artikel 13
De verkoop van goederen, hoe dan ook, is op het domein verboden.
Artikel 14
Het is verboden schade toe te brengen aan de vijver, de aanplanting en de bestaande infrastructuur
Artikel 15
Dieren worden aan de leiband gehouden.
Artikel 16
Het college van burgemeester en schepenen beslist over alle gevallen die niet voorzien zijn in dit reglement in overleg met Pidpa.
Artikel 17
De controle en het toezicht op de vijvers wordt uitgeoefend door personen aangewezen door het gemeentebestuur, PIDPA en ANB
Artikel 18
.Elke vergunninghouder is verplicht onmiddellijk de bevelen van de toezichthouder of de politie op te volgen. De vergunning wordt ingetrokken van de persoon die, hetzij het bevel van de toezichter of de politie niet opvolgt, hetzij handelt in strijd met het reglement, hetzij wordt aangetroffen op verboden terrein
Artikel 19
Dit reglement zal worden bekendgemaakt overeenkomstig de artikelen 112 en113 van de gemeentewet. Afschriften zullen worden overgemaakt aan de artikel 119 van dezelfde wet vermelde instanties.
Artikel 20
De vergunningshouders zijn verplicht hun voertuigen te parkeren op de aangeduide en hiervoor voorziene ruimten. De parkeerruimte is enkel toegelaten voor vergunninghouders;
Artikel 21
De overtreders van dit reglement stellen zich bloot aan politiestraffen.
 
info  
Van deze locatie zijn geen verdere gegevens bekend
Kan jij ons hierbij helpen ?
Grote, diepte, courante vissoorten, stekken, eigen ervaringen
dan graag een mailtje naar:
frans.noyelle@pandora.be 
Copyright 2006 Noyelle Frans. Alle rechten voorbehouden.