klik hier om terug te gaan naar index vislocaties
Paalse plas / Beringen
Foto's
      

 
 
Plan
Klik op het icoontje in de linker benedenhoek voor een satelliet beeld. e
Gegevens De plas is gelegen te Beringen-Paal.
Is tot stand gekomen door zandwinning bij de aanleg van de autosnelweg.
De plas is 47ha groot en gelegen in een natuurgebied. De gemiddelde diepte is 4-5 meter met uitschieters tot 7 meter.
Oevers meestal natuurlijk maar hier en daar verstevigt met betonplaten. Ook enkele vissteigers.
Bronnen zorgen voor het nodige zuivere water. De bodem bestaat meestal uit zand. Langzaam aflopende taluds, begroeid met riet en waterplanten. De plas heeft een grillige vorm met inhammen en schiereilandjes. Een zandweg brengt je de hele plas rond.
Vissoorten Visbestandsopname 2014:
In de Paalse Plas zijn in totaal zeventien vissoorten gevangen:  paling, alver, baars, brasem, blankvoorn, giebel, karper, meerval, pos, snoekbaars, spiegelkarper, snoek, rietvoorn/ruisvoorn, zeelt, graskarper, koikarper en zonnebaars.
De omvang van het visbestand in de Paalse Plas wordt geschat op 1.299,2 kg/ha en 2.324 stuks/ha, hetgeen een fors bestand is.
Hierbij dient vermeld te worden dat de raming naar verwachting is overschat. Dit geldt met name voor het karperbestand (karper, spiegelkarper en graskarper). Deze soorten hebben binnen het biomassabestand een aandeel van respectievelijk 40%, 25% en 23% (totaal 88%). Naast deze vissoorten heeft brasem een redelijk aandeel binnen het bestand (5%). Het bestand op basis van aantallen wordt aangevoerd door blankvoorn (43%). Ook pos heeft een redelijk aandeel binnen het bestand (27%), gevolgd door de vissoorten baars en brasem (beide 11 %).

 
Vergunning

POLITIEREGLEMENT OP DE HENGELRECREATIE OP DE PAALSE PLAS

Goedgekeurd door de gemeenteraad van Beringen op 8 december 2014

Geldig vanaf 1 januari 2015

 Artikel 1: Vigerende Vlaamse visserijwetgeving
D
e Paalse Plas is een privaat water met openbaar karakter. Wie op de Paalse Plas hengelt onderwerpt zich aan de wetgeving op de riviervisserij van 1954 en het besluit van de Vlaamse Regering van 1 februari 2013 tot uitvoering van deze wet evenals latere uitvoeringsbesluiten.
Artikel 2: Vergunningen
Om op de Paalse Plas te mogen hengelen moet men in het bezit zijn van een Vlaams visverlof voor de Vlaamse openbare wateren afgeleverd door het Agentschap Natuur en Bos (
www.visverlof.be) of via een Vlaams postkantoor en een gemeentelijke visvergunning uitgereikt door de stad Beringen. De gemeentelijke vergunning kan bekomen worden op de dienst toerisme, recreatie en evenementen, gelegen Koolmijnlaan 203, 3582 Beringen. De gemeentelijke vergunning zal slechts uitgereikt worden op vertoon van een geldige Vlaamse visvergunning en betaling van de retributie die voorzien is in het gemeentelijk retributiereglement. (inwoners gratis – anderen 30 euro) .
Artikel 3: Aansprakelijkheid
De stad Beringen wijst alle aansprakelijkheid af voor eventuele ongevallen die zich op of rond de Paalse Plas kunnen voordoen ingevolge de beoefening van de hengelsport.

Artikel 4: Toezicht op de visserij
Elke visser die gebruik wil maken van deze visvijveraccommodatie onderwerpt zich aan het algemeen politioneel toezicht, het toezicht van de bevoegde technici van de Vlaamse Gemeenschap, Afdeling Natuur en Bos. Het toezicht op het bezit van een gemeentelijke visvergunning kan tevens uitgeoefend worden door gemeentelijke ambtenaren die hiervoor door de stad werden gemachtigd.

Artikel 5: Zonering van de hengelrecreatie
De zonering van de hengelrecreatie wordt vastgelegd in een apart besluit van het college van burgemeester en schepenen.

Artikel 6: Toegankelijkheidsregeling voor vissers
Alle hengelplaatsen zijn bereikbaar via het fietspad. Het aanvullend gemeente- en politiereglement van 08-02-1999 en eventueel later goedgekeurde aanvullende reglementen houdende het verbod voor voertuigen, uitgezonderd fietsers en aangelanden, op het fietspad zijn van toepassing.
Hengelaars die met een voertuig de hengelplaatsen aan de oostelijke oever van de Paalse Plas wensen te bereiken kunnen gebruik maken van de dienstweg aan de Rijsselstraat. Hiervoor dient de hengelaar zich een toegangsbadge aan te schaffen. Met deze badge kan men de slagboom aan het begin van de dienstweg bedienen. De hengelaar kan deze badge afhalen op de dienst toerisme, recreatie en evenementen, gelegen Koolmijnlaan 203, 3582 Beringen. Men kan een badge bekomen op vertoon van de gemeentelijke visvergunning en het betalen van een waarborg van 25 EUR.
De toegang met voertuigen blijft beperkt tot de oostelijke oever; voertuigen zijn niet toegestaan aan de noordelijke en westelijke oever.

Artikel 7: Vissersboten
Hengelen vanaf een boot op het water wordt niet toegestaan.

Artikel 8: Specifieke bepalingen voor hengeldisciplines
8.1.: Het gebruik van fish-finders en voederboten is verboden.
8.2: Overnachten en kamperen (in tenten en voertuigen bv.), is verboden.

Artikel 9: Openingsuren

Het is toegelaten te hengelen op volgende dagen en uren:
In de periode 1 april t/m 31 oktober van 6 tot 22 uur. (uitgezonderd tijdens de sluitingstijd (artikel 11.4)
In de periode 1 november t/m 31 maart van 7 tot 20 uur.
 

Artikel 10: Hoffelijkheid
Hengelaars dienen respect te hebben voor de andere recreanten in het domein, in bijzonder de surfers, zeilers, fietsers, wandelaars en golfers.
De hengelaar dient steeds voldoende afstand te houden tot surfers, zeilers en andere watersporters. Er dient te allen tijde recht vooruit gevist te worden.

Artikel 11: Beschermingsmaatregelen
11.1.: De hengelaar die bij de beoefening van de hengelrecreatie schade veroorzaakt aan gemeentelijke eigendom (vijverboord, oevers, infrastructuur, beplantingen, de waterkwaliteit, e.d.) wordt hiervoor individueel aansprakelijk gesteld.
11.2.: Elke hengelaar is er aan gehouden op de terreinen de natuur in al zijn vormen te respecteren (bv. door vuilnis en afval op te ruimen) en zich te houden aan de code van Goede Hengelpraktijk uitgevaardigd door het Vlaams Visserijfonds, Agentschap Natuur en Bos.
11.3.: In de zone rond het noordelijk eiland geldt een permanent hengelverbod, geldig loodrecht vanaf de verbodsborden op de oever en in de richting aangegeven door pijlen.

11.4.: In de periode 16 april t/m 31 mei mag er nergens gehengeld worden; er geldt dan een algemeen hengelverbod
tenzij het schepencollege anders beslist in toepassing van gewijzigde regelgeving.

11.5.: Voor de Paalse Plas geldt een totaal meeneemverbod.

Artikel 12: Specifieke en uitzonderlijke acties
Stad Beringen kan op elk ogenblik de Paalse Plas of een deel ervan voorbehouden voor bepaalde initiatieven (initiaties, wedstrijden….) of voor doelgroepen. Om bijzondere manifestaties mogelijk te maken kan het college van burgemeester en schepenen afwijkingen toestaan op de artikelen 7,8 en 9.

Artikel 13: Visstandbeheer
De stad Beringen kan te allen tijde alle noodzakelijke daden van visstand- en visserijbeheer afkondigen en/of uitvoeren.
Artikel 14: Straffen

Voor zover wetten, besluiten, decreten, algemene en provinciale reglementen of verordeningen geen andere straffen voorzien, worden inbreuken op dit politiereglement bestraft met politiestraffen. Een overtreding van het politiereglement wordt bestraft met een gevangenisstraf van 1 dag tot 7 dagen, evenals een geldboete van 1 euro tot 25 euro of met één van deze straffen alleen.
Bij een herhaalde overtreding worden de sancties verdubbeld. Herhaling bestaat wanneer de overtreder reeds werd gesanctioneerd voor eenzelfde inbreuk binnen de vierentwintig maanden voorafgaand aan de nieuwe vaststelling van de inbreuk.
Elke inbreuk kan tevens worden bestraft met een bijzondere verbeurdverklaring conform de artikelen 42 en 43 van het Strafwetboek. 

Artikel 15: Opheffing
Bij onderhavig politiereglement dat ingaat op 1 januari 2015 wordt het aanvullend reglement van inwendige orde voor hengelrecreatie op de Paalse Plas d.d. 15-06-2009 uitdrukkelijk opgeheven.
Artikel 16: Bekendmaking
Deze politieverordening zal worden bekendgemaakt overeenkomstig de artikelen 186 en 187 van het gemeentedecreet;
Artikel 17: Afschriften
Afschriften van deze beslissing zullen overgemaakt worden aan de heer Gouverneur der Provincie Limburg, de Griffie van de Rechtbank van Eerste Aanleg, de Politierechtbank en aan de Lokale Politie.
 

Bijzonderheden Ook waterrecreatie, surfers en zwemmers.
Accomodatie  In de omgeving hotelletjes en bungalowparken.
 Stekken  
Copyright © 2006 Noyelle Frans. Alle rechten voorbehouden.