Vissen op de gemeentelijke visvijver
Retributiereglement
Goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van 13 maart 2014
Gepubliceerd op de gemeentelijke website op 21 maart 2014
Artikel 1.-
Met ingang van 1 januari 2014 en voor een termijn van zes jaar eindigend op 31
december 2019, wordt de prijs van de visverloven, die men moet bezitten om op de
gemeentelijke visvijver te mogen vissen, vastgesteld als volgt:
a. voor de personen boven de 18 jaar: 8,00 euro;
b. voor de personen onder de 18 jaar en voor de gepensioneerden wordt het
bedrag vermeld onder (a) met de helft verminderd;
c. de personen die niet in de gemeente Zandhoven wonen betalen voor een
visverlof 12,00 euro.
Artikel 2.-
De retributie wordt geheven op het ogenblik van de afgifte van de visvergunning. De
overhandiging van dit document, houdende verlening van de visvergunning, geldt als
betalingsbewijs. De retributie zal worden betaald in handen van de personen door
het gemeentebestuur aangesteld om deze retributie te ontvangen.
Artikel 3.-
De visverloven zijn strikt persoonlijk. Kinderen van minder van 12 jaar, die hun
ouder(s) of voogd vergezellen, hebben gratis visverlof, mits zij staan ingeschreven
op de vergunning van de ouder(s) of de voogd. Het voor een bepaald jaar afgeleverd
visverlof blijft geldig tot 31 maart van het jaar daarop volgend.
Artikel 4.-
De houders van de visvergunning dienen zich te gedragen naar de reglementering
uitgevaardigd voor de gemeentelijke visvijver.
Artikel 5.-
Geschrapt
Artikel 6-
Afschrift van deze beslissing zal, voor nodig gevolg, aan de toezichthoudende
overheid worden overgemaakt.